Vereinigte Iranische Demokraten

Brecht über die Verräter

19:39, 20.09.2009 .. 0 Kommentare .. Link

يادي از برتولد برشت و مبارزهاش عليه خائنين

برتولت برشت نويسنده نامدار آلمان, تسليم فشارهاي دستگاه سركوب مخوف هيتلر نشد. تبعيت آلماني او بدليل حمايت فعال از مبارزة ضد فاشيستي, با برچسب «خائن» از وي گرفته شد. برشت بهمراه همسر هنرمند و آزادهاش هلنه وايگل, مجبور به خروج از كشور و پيوستن به «تشكيلات براي آلمان دمكراتيك» شد و تا سقوط هيتلر براي آزادي ميهنش مبارزه كرد. شعر زير از جمله آثار گرانبهايش در افشاي چهره كثيف خائنين و آلت دستان ديكتاتور است :

به «آلت دستان مصرف شده»:

در زمانه اي كه اختناق افزايش مي يابد

براي آنكه نانش را از دست ندهد

حقيقت را پنهان مي دارد

جنايتهاي رژيم را براي توجيه استثمار

و عليه حاكم هيچ نگفتن, اما

با توجيه اينكه من دروغهاي رژيم را هم تبليغ نمي كنم

بدينگونه چيزي را افشا نكردن

با توجيه عدم لاپوشاني

رفتاري است كه تاكيد ميكند

او تصميم گرفته كه

حتي در زمانه افزايش اختناق حفظ چهره كند

اما در حقيقت

او فقط مصمم است

كه نانش را از دست ندهد

بله اين است تصميم نهايي او

اين كه «جز حقيقت نگفتن»

در خدمت آن قرار مي گيرد

كه او از اين لحظه به بعد

حقيقت را پنهان كند.

اين حرفها براي اندك مدتي ميتواند گفته شود.

ولي در همين زمان

در تمامي ادارهها, و هيئت تحريريهها, و آزمايشگاهها, و كارخانهها

وقتي از دهان انسانها هيچ «واقعيتي» خارج نميشود

جز آنچه كه حاكمان ساخته اند

آثار زيان آور آن شروع ميشود

آن كس كه بيهيچ مژهزدني

در نگاه به جنايت خونين, سريع ميگذرد

اين پيام را ميدهد

كه آن جنايت چيزي است عادي

او اعمال فجيع را طبيعي مينماياند

مثل طبيعي بودن قطرات باران

و آنقدر غير قابل اجتناب

كه باريدن باران

و بدين گونه است كه او با سكوتش حمايت ميكند

از جنايت

اما به زودي

او خواهد فهميد كه اين گونه نيست كه

براي از دست ندادن نانش فقط حقيقت را بپوشاند

زيرا به زودي سركوبگران از او ابتدا محترمانه خواهند خواست

كه بايد دروغ بگويد

چرا كه او فقط ميخواهد

نانش را از دست ندهد

البته كه اعمال او مثل كسي نيست كه خريده شده باشد

به او هيچ چيز داده نشده

بلكه از او چيزي گرفته نشده

ولي سخنران خريده شدة چاپلوس

از سر ميز حاكمان بر ميخيزد

و دهان ميگشايد براي تملق

در لا به لاي دندانهايش

آدمي باقي مانده غذاي سر ميز خورده را ميبيند

آدمي با ترديد سخنان چاپلوس خريده شده را ميشنود

اما كسي كه حتي ديكتاتور برايش ارزشي قائل نشده

تا كه به او امتياز دعوت به ضيافت پيروزي را بدهد

با اين حال از حاكمان تعريف و تمجيد ميكند

به اشتباه تصور ميشود كه او هنوز رفيق سركوب شدگان است

مردم ميشناسند او را

كه گويا افكار مستقلي دارد

براي همين ميشود به او اطمينان كرد

هر چيزي كه او ميگويد,

هست

و هر چيزي را كه او نميگويد,

نيست

«اختناق وجود ندارد»

در بهترين شكل قاتل ميفرستد

برادر خريده شدة مقتول را

تا شهادت بدهد برادرش را

يك تكه كنده شدة سفال سقف كشته

و نه قاتل

يك دروغ مختارانه

براي كسي كه همة هدفش اين است

كه فقط نانش را از دست ندهد.

اين دروغ او را البته كمك ميكند

اما زياد طول نميكشد كه

آدمهاي زيادي نظير او يافت شوند

و او براي عرضه خود با كساني كه نظير خود او

نميخواهند نانشان را از دست دهند

در بازار رقابت سختي وارد ميشود

ديگر در اين جا دروغ گويي فقط كافي نخواهد بود

اين را هر وقت لازم باشد, انجام ميدهد

فريفته حاكم بودن از او خواسته ميشود

و انگيزه اينكه نانش را از دست ندهد نيز البته در ذهنش است

او بايد به اين خواست زورگو تن دهد

كه با هنري خاص

به بيوزن و قافيهترين چرنديات ممكن معني بخشد

و هر مزخرف غير قابل گفتن را بگويد

و اين طور پيش ميآيد كه او

در رقابت در بازار عرضه كردن خود براي چاپلوسي

و پيشي گرفتن از ديگران

بايد هر چه ميتواند از حاكم تعريف كند

چرا؟

چون به او با وجود همه كارهايي كه ميكند

ظن اين ميرود

كه در گذشته

گويا يكبار به سركوبگر فحشي داده است

و اين طور است كه «حقيقت گويان سابق»

به دروغگويان وحشي تبديل ميشوند

و همه اينكارها به روزي ختم خواهد شد

كه كسي از سوي ديكتاتور بيايد

و آنها را به جرم صداقت گذشتة دور

و وقار پيشين محكوم كند

و آنگاه آنها نان شبشان را نيز از دست خواهند داد

 

 


Kommentar schreiben

{ Vorherige Seite } { Seite 11 von 12 } { Nächste Seite }

Über mich

Home
Profil
Archiv
Freunde
Fotoalbum

Kalender

«  Oktober 2022  »
MonDieMitDonFreSamSon
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Links

Nationaler Widerstandsrat Iran
Shora (Persisch)
Mojahedin
Organization of Iranian People's Fedayee Guerrillas

Kategorien


Letzte Einträge

Legenden der iranischen Freiheitsbewegung
Neue Demonstrationen in Teheran
Neue Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Amnesty International
Simin Behbahani
Simin Behbahani
Massoud Rajavi:26.4.1388
Massoud Rajavi: 14 Mordad 1388
Brecht über Emigranten
Hossein Yaghobi
Brecht über die Verräter
Volksaufstand im Iran

Freunde