Vereinigte Iranische Demokraten

Massoud Rajavi:26.4.1388

22:34, 22.09.2009 .. 0 Kommentare .. Link

تبريك و تهنيت به خلق قهرمان و نيروهاي انقلاب دموكراتيك مردم ايران, درهم شكستن طلسم ولايت، استارت سرنگوني حكومت, مسعود رجوي -26تير88
 
 

 

 
سلام بر شهيدان قيام, درود بر مجروحان و مصدومان, دست مريزاد به جوانان بي باك و بيم, و به هسته هاي مقاومت و قيام مردم ايران در برابر سلطنت مطلقة آخوندي
 
امروز مردم تهران دوباره در ابعاد ميليوني به‌پا خاستند و اراده ظفرنمون خلق اسير براي آزادي از رژيم ستمْ شيخي را به جهانيان نشان دادند؛ با شكوه ودرخششي خيره كننده كه برق آن دنيا و اغلب رسانه هارا فراگرفت.
در آخرين ساعات جمعه شب 26تيرماه، هنوز از مناطق مختلف تهران خبرهاي درگيري و شعارهاي ضدحكومتي مي رسد. جالب اين‌كه سركردگان و منابع رژيم جملگي مي‌گويند كه برگزاري نماز بهانه بودوهمة كساني كه خارج از روال معمول به صحنه آمده بودند نه به‌خاطرنماز ريايي جمعه در حكومت آخوندي بلكه به‌خاطر نيايشي صادقانه براي آزادي و براي شهيدان و زندانيانش آمده بودند؛ با خروش وقفه ناپذيرمرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي ؛ با شعار «خامنهاي قاتل است، ولايتش باطل است» .
آخوند تقوي، رئيس شوراي سياست گذاري جمعه بازار، گفت، نماز جمعه در اين رژيم «نماز حكومتي»، «نماز ولايت» و «تريبون نظام» است و بايد از «سياستهاي مورد تائيد مقام معظم رهبري » در «ارگانها ، نهادهاي رسمي كشور، دولت، مجلس، قوه قضائيه و شوراي عالي امنيت نظام» (يعني سركوب و اعدامهاي دستجمعي) تبعيت و حمايت كند. راستي كه دقيقتر و صريحتر از اين نمي‌شد گفت.
درست به همين دليل هركس كه با فرهنگ قرآن و فقه تشيع علوي آشنا باشد به‌روشني مي‌داند كه هرگونه شركت و شراكت در نمازهاي ريايي ، كه تريبون يك حاكميت غاصب و جبّار است، به مصداق «رِئَاءَ النَّاس» سد كردن و باز داشتن از راه خدا و سراپا نفاق و باطل و حرام است. حتي اگر ولي فقيه ارتجاع و تيغ كشان او چنين نمازي را در كعبه و در خانة خدا هم برگزار كنند، باز هم « َمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً» يعني كه نمازشان جز صفير كشيدن و دستك زدني بيش نيست.
پس خوشا دختران وپسران و مردم آزاده يي كه صفير كشيدن و دستك زدنهاي آخوندي را در جمعه بازار در هم مي‌ريزند. عبادت و مجاهدت حقيقي را همين دليران بي باك به جا مي‌آورند. باشد كه خدا بر اجر و مرتبت آنها بيفزايد. بله، اين مقدمة آزاد كردن دانشگاه از قباي ظلمت و اسارت عفريت ولايت است كه ساية شوم آن سه دهه بر دوش دانشگاه سنگيني ميكند. باشد كه بساط جمعه بازار و رئاء الناس برچيده شود و دانشجويان مبارز و مجاهد اين مرز و بوم، ديگر بار، به آزادسازي و فتح دانشگاه نائل شوند. مانند آن روز كه با پايين كشيدن و درهم كوبيدن مجسمة شاه در ورودي دانشگاه تهران، ناقوس سرنگوني ديكتاتوري و زنگهاي پيروزي انقلاب ضدسلطنتي مردم ايران را به‌صدا در آوردند.
اما نخستين درس قيام امروز 26 تير 1388 شدت يافتن تضاد بين مردم با تماميت حاكميت آخوندي و رژيم ولايت فقيه است. همگان يكبار ديگر به چشم مي‌بينند كه استبداد مذهبي و رژيم ولايت فقيه در ذات خود با انتخابات بيگانه و در تعارض است و از آن آبي گرم نمي‌شود. امروز ساعاتي بود كه انبوه مردم در برابر يورشهاي وحشيانة سگهاي لباس شخصي يا قلاده داران ارتجاع و مخصوصا حملات رذيلانة آنها به خواهرانمان فرياد مي زدند «رهبران ما را مسلح كنيد»! « نترسيد، نترسيد، نبرد تا رهايي».
درس دوم، شدت يافتن و درمان ناپذيري شكاف و شقه و مخاصمات دروني رژيم عليل و تك پايه ولايت در دوران پاياني است.
درس سوم، كه مهمترين درس است، استمرار قيام و عزم جزم مردم به‌پاخاسته و جوانان پاكباخته براي استمرار قيام در هر شرايطي و با استفاده از هر پوشش و مناسبتي است. ديگر آب از سر رژيم گذشته و ولي فقيه قافيه را باخته است. رفسنجاني امروز با صراحت به بحران و وخامتِ اوضاع رژيم و به ضرر و زيان تماميت رژيم در جريان انتخابات اذعان و تأكيد كرد.
در عرصة بين المللي هم گواهي مي‌دهند كه «در ايران چيزي به جريان افتاده كه ديگر امكان متوقف كردن آن وجود ندارد».
آري، حق داريد كه دست افشان و پاكوبان و جانانه بخوانيد كه «ما همه يكصداييم، ما همه يك ندائيم»
خلاصه بگويم: از روزي كه طلسم ولايت فقيه و هيمنة بزرگ عمامه داران نظام در جريان شعبده انتخاباتي در هم‌شكست و قيام آغاز شد، قطار بي دنده و ترمز رژيم ولايت، در سراشيب سقوط افتاده و مرحلة سرنگوني فاشيسم ديني، بالفعل استارت خورده است. مشروط بر اين‌كه ما، يكايك ما و ملت ما، براي پرداخت بها، آمادگي و ارادة تزلزل ناپذير داشته باشيم و آن را اثبات كنيم و به جهانيان نشان بدهيم.
ولي فقيه ارتجاع، غرّه از يكپايگي 4ساله و دستاوردهاي بادآوردة جنگ در عراق ، به‌خصوص خلع سلاح ارتش آزاديبخش ملي ايران و محاصرة مجاهدين، سلسله يي از اشتباهات مرتكب شد. هم مي‌خواست احمدي نژاد را يك مرحله يي از صندوق بيرون بكشد، هم آمار 40ميليوني و شركت 85درصدي بدهد، هم تنور انتخابات را با مناظره گرم كند و هم‌چنين در اين اثنا رفسنجاني و موسوي و كروبي و سايرين را لجن مال و بالكل از دور خارج كند. اينجا بود كه شكاف باز شد و جوشش شرايط عيني و ظرفيت عظيم انفجاري كه در هر فرصتي و از هر روزنه يي، بيدريغ و با هر قيمتي، بيرون مي زند ، فوران كرد.
قيام 26تير در يك كلام، اثبات آغازِ پايان و استارت مرحله سرنگوني اين رژيم است.
رئيس جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت ايران براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران در 30 خرداد به درستي گفته بود : « امروز بيست و هشتمين سالگردِ مقاومتِ آزادي ستان مردم ايران است. با يكصد و بيست هزار شهيدِ آزادي. پس با غرور و افتخارِ تمام، از جانبِ مردمِ ايران، به دنيا اعلام مي‌كنم كه به لحاظِ سياسي و استراتژيك، شعبده بازان، يعني ولي فقيه و گماشتهاش، پاسدار احمدي نژاد، شكست خوردند و ناگزير رژيمشان را به سراشيبِ سقوط و به دورانِ بي بازگشتي راندند كه چرخها را عليه تماميتِ رژيمشان به‌حركت در آورده است.اعلام مي‌كنم كه برندة حقيقي و نهاييِ انتخاباتي كه رژيم ترتيب داد، ما هستيم، ما مردمِ ايران، ما ايرانيانِ تشنة آزادي در هر كجايِ جهان، و ما اشرفيان.....آري اين پيروزي، پيروزيِ مردم و مقاومتِ ايران و مجاهدانِ آزادي است كه 7سال است در اشرف محصور و محبوساند».
البته تا اين رژيم هست، باتون و شكنجه و شلاق و اعدام هم هست. هيچ خبري از فضاي باز سياسي جز در آستانة سقوط محتوم رژيم ولايت فقيه در ميان نخواهد بود.
از طرف ديگر، تاريخ مانند روزگار پاياني رژيم شاه تكرار نمي‌شود. مبادا گمان كنيد كه چيزي خود به‌خود و خلق الساعه شكل مي گيرد يا توليد و برپا مي‌شود. آجر به آجر آن را بايد خودمان و خلقمان بسازيم و شكل بدهيم و برپا كنيم. به استارت مرحله سرنگوني و به تهديد خودبخودي گرايي كم بها ندهيد.
يادم آمد كه امشب ضمناً بيست و يكمين سالگرد «زهر آتش بس» در جنگ ضدميهني 8ساله است. در 27 تير سال 1367 خميني كه مي‌گفت صلح« دفن اسلام است» و سوگند ميخورد كه تا بيست سال و تا وقتي يك خانه در تهران باقيست، به جنگ ضدميهني ادامه خواهد داد، كمتر از يكماه پس از فتح شهر مهران توسط ارتش آزاديبخش ملي ايران، به‌قول خودش «جام زهر آتش بس» تحميلي را براي مصلحت و حفظ نظام سركشيد. غافل از اين‌كه يك هفته بعد در سوم مرداد همان سال كه مصادف با عيد قربان بود، مجاهدان آزادي با تمام توش و توان، در عمليات كبير فروغ جاويدان، به وظيفه خود قيام مي‌كنند، به خاك ميهن مي‌شتابند و تا دروازة كرمانشاه پيش مي‌روند.
آن‌قدر كه ولايتي كه 16سال وزير خارجه رژيم بود، گفت «تلخ ترين روز در طول 16سال» وقتي بود كه در نيويورك، قبل از ملاقات با دبيركل وقتِ سازمان ملل « همين كه من نشستم، ديدم كه يك تلكس به من دادند كه درآن نوشته شده بود منافقين به ايران حمله كرده و كرند و اسلام آباد غرب را تصرف كرده اند و پشت دروازه‌هاي كرمانشاه هستند، درحالي كه ما رفته بوديم تا براي آتش بس صحبت كنيم. خلاصه اين تلخ ترين روز در طول ۱۶ سال عمر كاري من بود..... در رابطه با تلخ ترين خاطره، مسأله اي به يادم آمد كه شايد خيلي ديپلماتيك و بهداشتي نباشد ولي برايتان مي گويم شايد كه جالب باشد. در آن موقعي كه تلكس را به من دادند آن قدر ناراحت شدم كه ،من سيگار نمي كشيدم، از يكي يك سيگار گرفتم و اين سيگار را تا ته كشيدم كه به فيلتر رسيد و حتي فيلترش را هم كشيده بودم ولي خودم متوجه نشدم كه دارم فيلتر سيگار را مي كشم! » ( روزنامه ايران18/04/86)
سال گذشته در بيستمين سالگرد حماسة آرماني و ميهني فروغ جاويدان ، رژيم آخوندي به صراحت اعتراف كرد : «عمليات مرصاد را به لحاظ اهميت جغرافيايي و مكاني مي توان در حد عمليات آزادسازي و فتح خرمشهر و يا همان عمليات بيت المقدس و حتي بزرگتر از آن دانست. چرا كه شكست ما در خرمشهر مي‌توانست تنها خوزستان را از ايران جدا كند اما رسيدن پاي منافقين به كرمانشاه به معناي تهديد جدي مجموعة نظام اسلامي بود» (تلويزيون رژيم).
قبل از آن هم يكي از سركردگان سپاه پاسداران فاش كرد خميني در جريان فروغ پيامي به پاسداران داده كه توسط پسرش احمد براي همة نيروهاي رژيم خوانده شده است. خميني گفته بود « اين‌جا نقطة شكست و پيروزي اسلام يا كفر است. بايد متر به متر بجنگيد» (تلويزيون رژيم 5/5/86).
از زبان واژگونة خميني در باره كفر و اسلام كه بگذريم، بله، تا آن‌جا كه به ما مربوط مي‌شود، براي آزادي ميهن و براي حق حاكميت مردم ايران، ما زن و مرد جنگيم و براي سرنگوني ديو و ددهاي عمامه دار و قلاده دار يا لباس شخصي، بايد سانتيمتر به سانتيمتر بجنگيم.
با درود به جاودانه فروغهاي آزادي از ارتش آزاديبخش ملي ايران تا شهيدان خاوران و شهيدان ارتش قيام بر سنگفرش خيابانهاي گلگون تهران
سلام بر آنان روزي كه زاده شدند،
روزي كه به‌پا خاستند و براي آزادي قيام كردند،
روزي كه جاودانه شدند،
روزي كه حاكميت مردم ايران را به ارمغان مي‌آورند،
و روزي كه در حيات جاويدان برانگيخته مي‌شوند.
مسعود رجوي
بيست و ششم تير1388

 

Kommentar schreiben

{ Vorherige Seite } { Seite 7 von 12 } { Nächste Seite }

Über mich

Home
Profil
Archiv
Freunde
Fotoalbum

Kalender

«  Oktober 2022  »
MonDieMitDonFreSamSon
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Links

Nationaler Widerstandsrat Iran
Shora (Persisch)
Mojahedin
Organization of Iranian People's Fedayee Guerrillas

Kategorien


Letzte Einträge

Legenden der iranischen Freiheitsbewegung
Neue Demonstrationen in Teheran
Neue Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Amnesty International
Simin Behbahani
Simin Behbahani
Massoud Rajavi:26.4.1388
Massoud Rajavi: 14 Mordad 1388
Brecht über Emigranten
Hossein Yaghobi
Brecht über die Verräter
Volksaufstand im Iran

Freunde